Izloženost pušača štenim materijama, prema istraživanju u Japanu gde je sprovedeno kliničko istraživanje, dokazalo je da je kod korisnika koji su potpuno prešli sa konvencionalnih cigareta na proizvode nove generacije koji greju, ali ne sagorevaju duvan znatno smanjena izloženost štetnim materijama. Istraživanje je takođe pokazalo da aerosol koji se stvara korišćenjem ovog uređaja ima oko 90-95 odsto manje štetnih materija nego dim klasičnih cigareta.

“Rezultati ovog kliničkog ispitivanja pokazuju da smanjenje količine štetnih materija u pari koju stvara glo dovodi do smanjenja izloženosti pušača kada sa klasičnih cigareta pređu na njegovu upotrebu. To su vrlo ohrabrujući rezultati, a mi nastavljamo sa daljim ispitivanjima”, izjavio je dr James Murphy, rukovodilac tima za procenu smanjenja rizika u BAT.

U istraživanju je učestvovalo 180 osoba koje su pušači duže od tri godine i kojima su tokom deset dana analizirani uzorci urina, krvi i daha.

Prva dva dana nastavili su sa pušenjem kao i inače, a zatim su pet do šest dana raspoređeni u neku od tri grupe: onu koja je nastavila pušiti, koja je prešla na korišćenje uređaja glo ili u grupu koja je prestala sa pušenjem.

Izloženost štetnim hemikalijama u dimu utvrđena je merenjem u urinu količine onih koje je Svetska zdravstvena organizacija identifikovala kao zabrinjavajuće. Rezultati su pokazali kako je koncentracija smanjena kod korisnika koji su prešli na glo, a u nekim je slučajevima čak jednaka onima kod pušača koji su prestali da puše. Sledeći korak istraživanja je utvrditi hoće li se to smanjenje izloženosti toksinima preneti na smanjenje biološkog učinka i tako smanjiti štetne učinke na zdravlje onih pušača koji potpuno pređu na korišćenje samog uređaja.

Upoređivanje dima iz 3R4F referentne cigarete (oko 9 mg katrana) i pare iz zagrejanog duvana u pogledu 9 štetnih komponenti čije smanjenje u dimu cigarete preporučuje Svetska zdravstvena organizacija. To ne znači nužno da je ovaj proizvod manje štetan od drugih duvanskih proizvoda.

Štetne hemikalije se definišu kao sledeće: 1,3-butadijen, benzen, acetaldehid, akrolein, B[a]P, CO, 2-aminonaftalen, akrilamid, akrilonitril, etilen-oksid.