Ove greške u dopisivanju su fatalne na putu do veze