Danas je Svetski dan dece! Generalna Skupština UN preporučila je svim zemljama  da 20. novembar uspostave kao Svetski dan dece i obeleže ga na odgovarajući način. Na ovaj dan Generalna Skupština UN je donela Deklaraciju o pravima deteta 1959 i Konvenciju o pravima deteta 1989. godine.

 

www.freeimages.com
www.freeimages.com

Preporuka UN je da se Svetski dan dece obeležava kao dan razumevanja među decom, ali i dan kada se promovišu vrednosti i ciljevi Konvencije o pravima deteta usmereni na dobrobit svakog mališana.

SISTEM ZAŠTITE DECE U SRBIJI

Republika Srbija je preuzela Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta koji je SFRJ potpisala 1990. godine.

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović smatra da u Srbiji ima pomaka, ali da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se deci obezbedilo poštovanje i ostvarivanje njihovih prava.

Kao neke od ključnih problema, ona je istakla da još uvek nije izgrađen efikasan sistem zaštite dece od nasilja, da nisu razvijene usluge podrške i pomoći deci sa smetnjama u razvoju i teško bolesnoj deci, kao i njihovim porodicama, niti sveobuhvatan pristup deci koja žive i rade na ulici kao grupi koja je višestruko marginalizovana i ugrožena.

– Deca žrtve nasilja nemaju na raspolaganju dovoljne zaštitne mere pomoći i podrške. Mere prevencije i zaštite koje treba da preduzimaju različiti organi nedovoljno se primenjuju, a među organima ne postoji puna saradnja i razmena informacija – rekla je Stevanovićeva.

Kao primere ona je navela slučajeve vršnjačkog nasilja u školama kod kojih se često uočava neblagovremena reakcija škole, sklonost da se u rešavanje problema ne uključuju drugi organi i službe, ali i odsustvo aktivnosti ključnih ustanova, čak i kada im se škole obrate.

Brinimo o deci i čuvajmo ih uvek www.freeimages.com
Brinimo o deci i čuvajmo ih uvek
www.freeimages.com

– Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom još uvek nemaju na raspolaganju dostupne i raznolike usluge podrške i pomoći tokom školovanja. Iako su napravljeni pomaci u primeni inkluzivnog obrazovanja, neophodno je razvijati usluge podrške – smatra Stevanovićeva.

TEŽAK POLOŽAJ MALIŠANA NA ULICI

Prema njenim rečima, podrška mora da postoji i izvan obrazovnog procesa kako bi se deca sa teškoćama u razvoju u punoj meri uključila u društvo i njegove tokove.

Stevanović je istakla da je posebno težak položaj dece koja žive i rade na ulici.
Navodeći da je reč i o višestruko marginalizovanoj i ugroženoj deci koja žive u ekstremnom siromaštvu, ona je navela da je rad na ulici često jedini način da oni obezbede osnovnu egzistenciju. Međutim, i pored svih problema, ona je istakla da su do sada načinjeni bitni koraci.

Tako je, prema njenim rečima, Srbija među prvim državama u Evropi potvrdila Konvenciju Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, što je vrlo značajan korak u uređivanju sistema prevencije i zaštite dece od seksualnog nasilja.

Pripremila: S. Vidović